Władza rodzicielska – ograniczenie

Czym właściwie jest władza rodzicielska i w jaki sposób się wyraża?

 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie zawiera literalnej definicji władzy rodzicielskiej. Przyjmując zatem uproszczone tłumaczenie tego pojęcia. władza rodzicielska jest to ogół obowiązków i uprawnień rodziców związanych z dzieckiem. Sprawowanie władzy rodzicielskiej ma na celu zapewnienie dziecku należytych warunków wychowawczych, opieki oraz dbanie o szeroko pojęte interesy dziecka.

 

Niestety nierzadko zdarza się, że jeden bądź obydwoje rodzice nie są wydolni wychowawczo na tyle, aby prawidłowo sprawować władzę rodzicielską nad dzieckiem.

 

W takiej sytuacji musi reagować Sąd, prowadząc z urzędu lub na wniosek postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Potrzebujesz pomocy w postępowaniu dotyczącym władzy rodzicielskiej? Nie wiesz, jak sporządzić pismo wszczynające taką lub odpowiedź na takie pismo? Zapraszam Cię do kontaktu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

 

 

KIEDY SĄD OGRANICZY WŁADZĘ RODZICIELSKĄ?

 

 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy mówi, że:

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Sąd indywidualnie ocenia okoliczności poszczególnej sprawy i sprawdza, czy zaistniały w danej sytuacji przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej w określony sposób. Dla Sądu w takiej sytuacji najważniejsze pozostaje dobro dziecka. Prowadząc postępowanie w przedmiocie zbadania, czy władza rodzicielska nad dzieckiem wymaga ingerencji, Sąd bada, czy doszło do zagrożenia dobra dziecka spowodowanego działaniem rodzica.

 

 

W JAKI SPOSÓB SĄD MOŻE OGRANICZYĆ WŁADZĘ RODZICIELSKĄ?

 

 

Wobec różnorodności możliwości ograniczenia władzy rodzicielskiej Sąd musi rozważyć, jaki środek będzie najbardziej odpowiedni w okolicznościach danej sprawy, jak też jaki środek będzie najbardziej skuteczny.

Najczęściej spotykanymi rozstrzygnięciami Sądu pozostają ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do prawa decydowania o wyborze zawodu, religii i leczenia bądź wyłącznie do zasięgania informacji o dziecku w tym zakresie.

 

Sąd ma również możliwość podjęcia następujących rozstrzygnięć:

 

  • zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  • określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  • poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  • skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
  • zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

 

 

CZY OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ TO KARA DLA RODZICA?

 

 

Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską nie ma charakteru kary dla rodzica lub rodziców, nie są także środkiem represji dla niewydolnych wychowawczo rodziców. Ingerencja ta ma na celu ochronę zagrożonego dobra dziecka.

 

 

CZY SĄD MOŻE OGRANICZYĆ WŁADZĘ RODZICIELSKĄ BEZ ZGODY RODZICA?

 

 

Sąd nie musi mieć zgody żadnego z rodziców aby wydać odpowiednie zarządzenia w sprawie dziecka. Jak wspomniano wcześniej, Sąd przy rozpoznawaniu sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej kieruje się wyłącznie ochroną zagrożonego dobra dziecka. Często zdarza się również, że jeden z rodziców, widząc nieprawidłowe zachowania drugiego rodzica wobec dziecka, składa wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej i popiera rozstrzygnięcie Sądu.

 

Adwokat Paulina Dziadosz

Adwokat Rzeszów – Adwokat Jasło

Jesteś zainteresowany tematem prawa rodzinnego? Kliknij tutaj!

Leave a Comment