PIERWSZE KROKI PRZY ROZWODZIE

ZASTANAWIAM SIĘ NAD ZŁOŻENIEM POZWU O ROZWÓD

ODEBRAŁAM LIST Z ODPISEM POZWU O ROZWÓD

CO ROBIĆ?

Niezależnie od tego, czy jesteś stroną inicjującą postępowanie rozwodowe, czy też znalazłeś/znalazłaś się po stronie pozwanej – postępowanie o rozwód wymaga od każdej ze stron dużego zaangażowania i z całą pewnością wiąże się z emocjami.

Model postępowania i zakres orzekania Sądu przy postępowaniu rozwodowym nierzadko wymaga od małżonków podejmowania trudnych decyzji, rozważenia najlepszych dostępnych kierunków działania oraz ustalenia określonego celu, jaki chce się osiągnąć w postępowaniu.

Co mogę doradzić Ci przed podjęciem działania w sprawie?

WYPRACOWANIE STANOWISKA W SPRAWIE

Dokładne i precyzyjne określenie wniosków, które chciałbyś złożyć w postępowaniu, jest niezbędnym elementem każdego pozwu o rozwód czy odpowiedzi na pozew o rozwód. Wypracowanie określonego stanowiska jeszcze przed wdaniem się w spór lub przy pierwszej czynności w sprawie jest podstawą w każdym postępowaniu, w szczególności w sprawie rozwodowej czy rodzinnej.

ZWERYFIKOWANIE WYPRACOWANEGO STANOWISKA

Czasami okazuje się, że niezależnie od Twoich oczekiwań co do postępowania, uzyskanie określonego rozstrzygnięcia będzie znacznie utrudnione, a nawet niemożliwe.

Takie sytuacje mogą zdarz się m.in.:

  1. przy postępowaniu rozwodowym w sytuacji, kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci,

  2. przy postępowaniu rozwodowym z chorobą alkoholową lub chorobą przewlekłą w tle,

  3. przy postępowaniu rozwodowym z orzekaniem o winie współmałżonka za rozpad Waszego związku małżeńskiego.

Zweryfikowanie możliwości i skuteczności składania określonych wniosków w sprawie o rozwód czy innej sprawie rodzinnej pozwoli Ci na uniknięcie sytuacji niepotrzebnego zaangażowania się w nierzadko kilkuletni proces – w sytuacji, kiedy może okazać się, iż Twój cel mógłby zostać osiągnięty w innym, „krótszym” postępowaniu sądowym, bądź też na drodze ugodowego ustalenia nawet części poszczególnych kwestii.

ROZWAŻENIE DOSTĘPNYCH DLA CIEBIE MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA INTERESU RODZINY

Po określeniu głównych oczekiwań w postępowaniu warto rozważyć wszystkie dostępne dla Ciebie możliwości zabezpieczenia interesu rodziny na czas trwania sprawy o rozwód.

Zgodnie z przepisami, małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb rodziny na zasadzie art. 27 k.r.o. zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma.

Podstawą do określenia kwoty przeznaczonej na zaspokajanie potrzeb rodziny są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (małżonka, który nie otrzymuje środków na utrzymanie rodziny oraz dzieci lub takie środki otrzymuje w wysokości niewystarczającej dla zabezpieczenia bytu rodziny) i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (małżonka, który nie łoży na utrzymanie rodziny).

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni, odpowiedni do wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają natomiast dochody, jakie uzyskiwałby on/ona przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych – nie zaś rzeczywiste zarobki, często zaniżone celem uniknięcia odpowiedzialności finansowej.

Twoje dzieci mają prawo do życia na równej stopie życiowej z obojgiem rodziców – niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.

Właściwe wskazanie i rozliczenie obydwu powyższych kwestii jest niezbędne do tego, aby Twój wniosek został uwzględniony przez Sąd.

WSKAZANIE WŁAŚCIWYCH DOWODÓW

I WŁAŚCIWE WPROWADZENIE ICH DO POSTĘPOWANIA

Rozstrzygając każdą sprawę Sąd opiera się na materiale dowodowym zgromadzonym w aktach postępowania. Aby Sąd mógł dać wiarę podnoszonym przez Ciebie faktom, musisz wcześniej wykazać je w trybie wskazanym przez aktualnie obowiązujące przepisy kpc.

Nierzadko zdarza się, że pomimo prawdziwości i istotności podnoszonych przez stronę kwestii, nie są one uwzględniane przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy leżącego u podstaw każdego wyroku Sądu. Aby uniknąć takiej sytuacji, konieczne jest dobranie właściwych dowodów, wskazanie trafnej tezy dowodowej oraz wprowadzenie ich do postępowania w taki sposób, aby mogły być uwzględnione przez Sąd orzekający o Twojej sprawie.

Przywoływane przez Ciebie fakty można wykazać m.in. za pomocą zeznań świadków, wywiadów w instytucjach państwowych, opinii biegłych – w tym biegłych z OZSS; dokumentów w postaci zaświadczeń, faktur VAT czy dokumentów zalegających w aktach innych spraw – po dokonaniu indywidualnej oceny sytuacji faktycznej, w jakiej się znalazłeś.

Na koniec chciałabym, abyś zapoznał się z poniższą sytuacją:

MOJA KUZYNKA/SĄSIADKA MIAŁA PODOBNĄ SYTUACJĘ I WYGRAŁA W SĄDZIE”

Ważne żebyś pamiętał, że każdy przypadek sprawy rodzinnej, w tym rozwodowej, musi być przez Sąd rozpatrywany indywidualnie. Każda ze stron w postępowaniu rozwodowym ma prawo do wnoszenia wniosków dowodowych i podnoszenia okoliczności, które uzasadniają przyjęte stanowisko.

Sąsiad czy kuzynka, którzy znajdowali się w analogicznej sytuacji do Twojej i uzyskali korzystne rozstrzygnięcie, nie są gwarantem podobnego scenariusza w Twojej sprawie, szczególnie w sytuacji, kiedy w postępowaniu pojawią się dowody z opinii biegłych czy wywiadu kuratora.

Pomoc pełnomocnika, który będzie działał w Twoim interesie i będzie w stanie obiektywnie spojrzeć na sprawę bywa w takich przypadkach nieoceniona.

Jeżeli jesteś zainteresowany formalnymi kwestiami pozwu o rozwód, przesyłam link do strony Sądu Okręgowego w Rzeszowie z potrzebnymi informacjami:

https://www.rzeszow.so.gov.pl/jak_wnieść_pozew_o_rozwód_i_separację.html

Jeżeli natomiast potrzebujesz indywidualnego spotkania i omówienia Twojej sprawy, zapraszam Cię na spotkanie do mojej kancelarii  lub do skorzystania z opcji konsultacji online, dostępnej na stronie internetowej.

Leave a Comment